Дар бораи як китоби дарсӣ

                                            Муқаддима

         Беш аз дувуним ҳазор сол қабл Аристотел дар асари маъруфаш “Сиёсат” навишта буд:“Магар бошад касе шубҳа кунад, ки қонунгузор (давлат, ҳукумат–С.Я.) бояд ба масъалаи тарбияи ҷавонон бо таваҷҷуҳи фавқулода муносибат кунад, зеро дар давлате, ки чунинғамхорӣ нест, худи сохти давлатдорӣ зарар мебинад” (Аристотель. Политика. -М.:РИПОЛ классик,2010. -С.535).

Яъне ду масъалаи ҳаётан муҳим – алоқамандӣ ва вобастагии сохти давлатдорӣ ба мактабу маориф аз замонҳои қадим ҳамраҳи инсоният будаанд. Ва қудрати одамҳам баробар ба умқи фикр ва қобилияти дарк карда тавонистани моҳияти зуҳуроти олам дониста шудааст. Шоир ва мутафаккири немис Гёте таъкид мекунад:“Мегӯянд, ки рақамҳо дунёро раҳбарӣ мекунанд; шубҳае нест рақамҳоҳатто нишон диҳанд, ки дунё чӣ тавр раҳбарӣ карда мешавад”(Слово о науке. -М.: Знание, 1978. -С.10).

Аз ин ҷиҳат, нашри китоби гурӯҳи олимони Академияи миллии илмҳоҚосимшо Искандаров, РаҳматкаримДавлатов, ҶамолиддинСаидзода, БеҳрӯзиЗабеҳулло, СайидхоҷаАлизода, НозимНуров, Шамсиддин Нуриддинов“Андешаҳои дунявӣ дар адабиёти классикии тоҷику форс”(Душанбе, 2021, дар ҳаҷми  310 саҳ.) ҳамчун ”Воситаи тавсиявӣ-амалӣ барои хонандагону донишҷӯёнимуассисаҳоитаҳсилотимиёнаиумумӣваолиикасбӣ”,ки“бо қарориҳайатимушовараи Вазорати маориф ва илми ҶумҳурииТоҷикистонва тавсияи РаёсатиАкадемияимиллии илмҳоиТоҷикистон чоп шудааст”, иқдоми шоистаи дастгирӣ аст.

Ба назар мерасад, ки омода ва нашр кардани чунин китоб тақозои рӯз ба рӯз афзояндаи яке аз муҳимтарин рукнҳои асосии давлатдории миллӣ, зарурати баланд бардоштани нақши илм дар сохтори ҷаҳонбинӣ, системакунонии маҷмӯи  масъалаҳои илмиимарбут ба дидгоҳи маънавӣ ва методҳои тадқиқи он, коркарди дастгоҳи истилоҳ ва мафҳумоти илмии миллӣ, муайян кардани сарҳадҳои салоҳият, бархӯрд ва ҳалли мушкилоти вобаста ба мавзӯъ, ҳамчунин ҳимояимафкураи динӣ аз суиистифодаи он тавассути ворид кардани ҳар гуна равияҳои ифротгаромебошад.

Ҳадаф ва мавзӯе, ки мо мехоҳем доир ба он ибрози назар намоем,таҳлил ва арзёбииташаккули маънавиёти миллӣ дар асоси ҷаҳонбинии дунявӣ дар мисоле чандаз мақолаҳои дар маҷмӯаи мазкур гунҷонидашуда мебошад.

         Давлати миллӣ ва дунявият

Бояд хотирнишон кард, ки масъалаи давлат ва давлатдорӣ қисмати ҳаётан муҳимми мавҷудият ва пойдории миллат аст.

Ягонагӣ ва умумияти қаламрав, забон, фарҳанг, маданият, урфу одат, идеология, эҳсоси муштаракиирсияти қавмӣ, нажодӣ, ки асоси давлатдории миллиро ташкил мекунанд, фақат тавассути ҳокимияти сиёсии мутамарказ, бо асосҳои ҳуқуқӣ ва имконоти танзими меъёрҳои конститутсионӣ таъмин карда мешаванд. Бидуни чунин шароит осудагӣ, субот ва рушди миллӣ наметавонад воқеият дошта бошад.

Таҷрибаи таърихӣ ҳама гуна даъвоҳоеро, ки миллаттанҳо тавассути забон, адабиёт ва фарҳанг дар фазо ва вақт,дар шароите,ки соҳиби ҳокимияти сиёсӣнест,фардият, мустақилият ва ҳувияти хешро нигоҳ дошта метавонад, рад мекунад.Зеро ин гуна даъво аз лиҳози мантиқи сиёсӣ ба воқеият ва дурнамои давлатдорӣ  мувофиқ намеояд. Ҳодисаҳои охирини кишвари ҳамсоя ин назарияро бори дигар исбот намуд.

Давлат  дар  маконе, вақте ва бо сабабе пайдо мешавад, ки омилҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсиву идеологӣ ва маънавию ахлоқӣзарурати мавҷудияти ташкилоти марказонидашударо ба манфиати субъектҳои гуногуни сиёсии ҷомеа, пеш аз ҳама,миллат ва халқиятҳо амалан эҳсос намоянд ва тавону иқтидори истифодаи чунин абзорродошта бошанд.

Давлат замоне таназзул меёбад ва аз байн меравад, ки субъекти офарандаи ониқтидорисарфи захираҳои ҳаётан муҳимми зикргардидаро аз даст медиҳад.

Давлатсозӣ ва зиёдтар аз он таъмин намудани суботи давлат аз муҳимтарин ва мушкилтарин вазифаҳои миллат аст. Кори тахмин ва ҳадси эҳтимоли амал нест. Ин ташкилоти сиёсӣ, тавре хотирнишон гардид, натиҷаи таҳлили таҷрибаи кашмакаш, нобасомонӣ ва бенизомиҳое мебошад, ки ҳосили  он ғайр аз эҷод кардан ва таъсис додани сохторе бо номи давлат нест. Аз ин ҷиҳат,ҳама гуна бенизомӣ созгори истилоҳи давлат нест. Ва ибораи фаъолияти самараноки давлатдорӣ мафҳуми системавист.

Муташаккилӣва устувории ин система аз фаъолияти муназзами соҳаҳои он, ки дар алоқамандӣ, вобастагӣ ва ҳамоҳангии якдигар қарор доранд, сарчашма мегирад.

Ташаккули идеология, маънавиётва ҷаҳонбинӣ аз самтҳои ҳаётан муҳимми сиёсати давлатдорӣаст.

Аз тарафи дигар истифодаиистилоҳи идеология набояд боиси нороҳатӣ нисбат баифодаи тарзи тафаккур вашакли муносибат ба  маънавиёти ҷомеа бошад. Борҳо таъкид гардид ва бори дигар хотиррасон мегардад, ки истилоҳи деидеологизатсия навъи устувори мафҳумихуди идеология аст. Он барои аз байн бурдани фарҳанги миллӣ ва дидгоҳи сиёсии дар чаҳорчӯби манфиатҳои давлатдорӣ муайянкардаи сохтори сиёсӣ, ба хотири дар мафкураи ҳадафҳои геополитикӣ ҷой карданиҷаҳонбинииғаразнок таъин шудааст. Чизи дигар, кашфиёти дигаре  нест. Ва буда ҳам наметавонад.

Аристотел таъкид мекунад: “Давлат ба оне мансуб аст, ки табиатан вуҷуд дорад ва инсон аз рӯи табиати хеш зуҳуроти сиёсӣ аст”(Аристотель. Политика. – М.: РИПОЛ классик,2010. -С.29).

Бо доштани чунин манзалат инсон наметавонад бидуни идея (ормон, орзу, дидгоҳ, мақсад, маром, шакли муносибати маънавӣ ба субъектҳои аслии муассисаи сиёсии давлат) вазифаи шаҳрвандии худро иҷро намояд.

Соҳибдавлатӣ, мансубияти ҳуқуқӣ ба қаламрави кишварва уҳдадорӣ дар назди Ватан,худ ангеза, идея, ормон ва қутбнамои маънавии тарзи амал мебошад.

Зуҳуроти ҳастии муваффақ шакли комили ин ангезаи зиндагисоз аст. “Гузашта аз он, дар амалӣ кардани мақсадгузории ниҳоӣ  камолоти олӣ ифода меёбад, аз дигар тараф, мавҷудияти худкифоӣ бошад,ҳамчун падидаи ниҳоӣ ва олитарини воқеият баҳогузорӣ карда мешавад”(Ҳамон ҷо. –С.28).Чунин масъалагузорӣ, бидуни шак, мансуб ба инсон, ба шаҳрванд мебошад.

Мо муътақид ҳастем, шаш рукни сохти давлатдорӣ, ки дар боби якум, моддаи якуми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидаанд, дар баробари эълони воқеияти ҳуқуқӣ, муайянкунандаи самтҳои идеологии давлат  мебошанд.

Дар муносибатҳои субъект ва объектҳои ҳуқуқӣ,вақте сухан дар  бораи таъмини суботи давлатдорӣ меравад, роҳ, усул, восита ва методҳои ҷабҳаи ташаккули ҷаҳонбинӣ мақоми муайянкунандагӣ мегиранд. Алалхусус, дар ҷараёни таърихии истиқрори истиқлолият. Аз ин ҷиҳат,мактаб ва маорифдар поягузорӣ, вусъатва бардавомии сохти давлатдорӣ нақши ҳалкунанда мебозанд.

Даҳсолаҳои сипаригашта барои азнавсозии маориф, ташаккули инфрасохтор ва захираҳои кадрии онсарнавиштсоз буданд. Дар шароити ниҳоят мушкили иҷтимоӣ-сиёсӣ ва иқтисодӣ барои пешрафти илмумаориф заминаҳои аслӣ гузошта шуданд.

Дар ин росто,мутобиқ гардонидани китобҳои дарсӣ ва васоити таълимию тарбиявӣ ба пояҳои сохти конститутсионӣ – давлатдории миллӣ қисмати ҳаётан муҳимми фаъолияти маориф дониста мешавад. Зеро маҳз ҳарфҳои чопӣ(он чизе, ки дар китоб дарҷ гардидааст),мақсад ва моҳияти зиндагиро меомӯзанд.Масири кунунӣ ва ояндаи онро муайян месозанд. Тарз ва усули муносибат ба воқеияти сиёсиро нишон медиҳанд. Табиат, муҳтаво ва таъиноти инсонро дар ҷомеа аз нигоҳи илмӣ тафсир мекунанд.

Баъзе масъалаҳои назариявӣ дар маҷмӯа

Китоби “Андешаҳои дунявӣ дар адабиёти классикии тоҷику форс”дар чаҳорчӯбаиниёзҳои иҷтимоӣ ва маънавии ҷомеа дар самти тарбия ва таълим навишта шудааст.

Маҷмӯааз муқаддима вамақолаҳо дар бораиомӯзиши аҳвол ва осори 27 тан аз адибони тоҷик иборат аст.Тибқи мавзӯъ, дар атрофи ақидаҳои равшангароӣ, маорифпарварӣ, илммеҳварӣ, дар умум, дунявият баҳс мекунад.

Муқаддимаи китоб ба қалами донишманд Ҳафиз Раҳмон тааллуқ дорад. Дар он мавқеи илму хирад, маърифат, давлат ва сиёсат дар муносибатба ҷанбаҳои эътиқод тафсир гаштаанд.

Муаллифи сарсухан бо такя ба андешаҳои мутафаккирони машҳури олам зарурат, мавқеъ ва манзалати  илму донишро дар зиндагӣ шарҳ медиҳад. Тақдири инсонҳоро вобаста ба тарзи тафаккур ва сифати шинохти олам аз ҷониби худи одамон медонад. Ӯ дуруст зикр мекунад: ташаккулиманишинектабиист, ки худ аз худ ба ботини кас роҳнамеёбад, боистӣраҳнамовуқутбнамоедоштабошад. Ин қутбнамоаввалтаразҳама дониш аст, ки ҳамроҳботаҷрибаизиндагӣкасробазинаиақлваазонболотардарнардбони камолот – ба хирадмандӣ мебарад” (С.4).Барои тасдиқи фикр аз Абулқосими Фирдавсӣ мисоли мувофиқ меорад:

Хирад поку дин поку дил поктар,

Бувад, ҳар кӣ дорад манише ба сар.

Бузургӣ, серталабӣва дақиқнигориимуаллифи “Шоҳнома” дар он аст, ки ӯ ҳаштаср қабл аз  файласуфи машҳури Ғарб, ки фармудааст: “На танҳо натиҷаи таҳқиқот, балки роҳе, ки ба он ҳидоят мекунад, бояд ҳақиқӣ бошад. Таҳқиқоти ҳақиқат худаш бояд ҳақиқӣ бошад”(Ковалченко И.Д. Методы исторического исследования. – М.: Наука, 2003. С.13), озодагии тинати инсонро ботаркиби сохтори ҷаҳонбинӣҳамбаста медонад. Аз илм, дониш, маърифат ва дин ҳам покиро тақозо дорад.

Дар ин маврид ақл, ҳуш, зеҳн, идрок ва дарёфти инсонӣ-хирадро дар ҷойи аввал мегузорад.Ва онҳоро бо тинат, табиат, сиришт ва бузургии одам вобаста мешуморад.

Дар муқаддима масъалаи таъмир ва татҳири (пок, покиза, тоза) фикр, ба воситаи он расидан ба худшиносӣ, ки танҳо тавассути донишу хирад ва таҷрибаи зиндагӣ сурат мегирад, таъкид мегардад.

Яке аз беҳтарин қисматҳои сарсухан таҳлили мухтасари идеяҳои дунявият дар эҷодиёти мутафаккирон ва олимони араб аст, ки шоистаи омӯзиш ва баҳрабардорист. Он дар самти интихоби мавзӯъҳои илмӣ дар кафедраҳои ҷамъиятӣ ва Академияи илмҳо муфид ва барои  бисёре аз зиёиёни миллӣ намуна мебошад.

Мусаллам аст, ки дунявият илм аст.Дар чаҳорчӯбаи мантиқи диалектикӣ арзи ҳастӣ мекунад. Шакли ҷаҳонбиниест, ки бо дарбаргирии маҷмӯи далелҳо қонунмандии умумӣ ва зарурии алоқамандии воқеияти реалӣ ва тафаккурромуайян  месозад. Дар доираи муҳтавои масъала зиддиятҳои дохилии радшаванда надорад. Баръакс,ҷузъиёти он якдигарро давра  ба давра пурра мегардонанд.Қувват мебахшанд.

Ин шакли ҷаҳонбинӣаз эътиқод, ки барои тасдиқи назария ва амалияи хешба таҷриба ва далелҳои воқеӣ ниёзмандӣэҳсос намекунад, тафовути усулӣ дорад.

Принсипи дунявият ҳамон вақт ба эътиқод розӣ шуда метавонад, агар охирин,усулан, ба аввалӣ қоил бошад, онро эътироф ва бидуни қайду шарт қабул кунад.

Дар муқаддимаи китобоварда шудааст, ки “бидуни донишидеяҳоафзуннамегарданд, яъне ғизоиақлва дар таҷриба таҳаввулёфтаи он – хирад ҳамеша илму дониш будааст”(С.6).Чунин тарзи масъалагузорӣ дуруст аст. Ҳамзамон бо ин, муаллиф таъкид месозад: “Ҳақиқат ин аст, ки хирад (ақл, ҳуш, зеҳн, идрок, дарёфт–С.Я.)ҳаргизбаэътиқод(ақида доштан, бовар, яқин доштан – С.Я.)ихтилофенадорад(С.6).

Тарзе ишора гардид,  мавзӯи баҳси илмӣмоҳияти масъала аст. Дар ин маврид сухан дар бораи сарчашма ва муҳтавои илмва эътиқодот, таркиби сохторӣ ва вазифаҳои функсионалии онҳо меравад.

Агар хирад бар илм асос ёфта бошад, махзани он назарияи дар таҷрибаи инсонӣтасдиқгардида мебошад, тавре ки худи муаллифи сарсухан ҳам ёдовар мешавад.Ҳамин тариқ, эътиқод ва боварҳобо илм ва хулосаҳои  илмӣдар мухолифат қарор доранд. Муҳтавои ин зиддиятҳо дар ҷаҳони ислом, аз ҷониби бозигарони геополитикӣ мақсаднок, моҳирона ватахассусмандона истифода мешавад.

Субъектҳои манфиатдори низоъ муътақиданд, ки ҷангҳои оштинопазири зеҳнӣ оқибат ба ҷангҳои дар даст силоҳи   тарафҳо анҷом меёбанд.Ин аксиома барои бозигарони геополитикӣ воситаи “рӯзгузаронӣ” аст. Яъне ихтилоф дар раҳи рост ба вуҷуд намеояд. Ин захираи бузурги геополитикӣ –вуҷуд доштани сарчашмаҳои ҳалнашавандаи душмании тарафҳо маҳз дар чаҳорчӯбаи илм ва дин эҳтиёткорона нигоҳ дошта, парвариш меёбанд. Шаклҳои ҷадиди дар ин асос аланга задани зиддиятҳои идорашаванда коркард ва роҳандозӣ мегарданд.Таърихи Тоҷикистон, дар маҷмӯъ,  ҷаҳони ислом далели возеҳ ва раднопазири ин гуфтаҳост.

Китобҳои дарсӣ ва воситаҳои таълимӣбоядсирф дар асоси талаботи илмӣ ва илмиву методӣ таълиф гарданд. Мафҳум ва истилоҳоттибқи ҳамин  усулбидуни эҳсоси духӯрагӣ ва мавҳумотистифода шаванд.

Воқеан, илм наметавонад бидуни суолхосияти устувор дошта бошад.Аммо зуҳуротеро, ки таҷриба ва озмоиш тасдиқ кардааст,  натиҷаи он ҳақиқат ва ба мақсади таълиф созгор аст,салоҳ дониста мешавад, ҳамон тавр истифода гардад. Хонандаро набояд вориди баҳсҳое кард, ки ӯ ҳанӯз тавони фаҳмиши онҳоро надорад.

Манбаъҳои назарияи дунявӣ

Дарки моҳияти дунявият,аввалан, бо эҳсос ва исботиқонунмандиҳои пайдоиш ва рушди ҳодисаҳои табиат, ҷамъият ва тафаккур,қатъан,зери таъсири илмҳои табиатшиносӣ пайдо шудааст. Баъдан ҳамчун шакли ҷаҳонбинӣ ба илмҳои ҷамъиятшиносӣ, аз ҷумла адабиётворид гаштааст. Илмҳои табиатшиносӣ – зистшиносӣ, риёзиёт, физика, кимиё,  ситорашиносӣ, тиб ва ғайраҷавҳар, пойдевор ва сутуни аслии тафакккури дунявият мебошанд. Тавре маълум аст, инҳоро илмҳои дақиқ ва бунёдӣ ном мебаранд. “Воқияти вуҷуд доштани ашё ва далел тавассути озмоиш ва мантиқ муайян карда мешавад. Чизе, ки тасдиқ намегардад, аз тафаккури ратсионалӣ (оқилона, маъқул, дуруст-С.Я.) берун аст”(Ардашев Р.Г. Иррациональность общественного сознания россиян. -М.: РГСУ, 2021. -С.10).Бидуни илмҳои табиатшиносӣ дунявият,ҳамчун мафҳуми илмӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, чизе ғайр аз тахайюли одӣ, омӣ ва содалавҳонаебуда наметавонад. Бе илмҳои табиатшиносӣ истилоҳи дунявият навъи тафсири  хурофотии  олами ҳастӣ, мафҳуми пуч ва хушку холӣ аст, на чизи дигар.

Ақидаҳои саромадони илм ва адабиёти тоҷик,асосгузорони ақидаҳои дунявӣ дар сохтори ҷаҳонбинии миллӣ Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абуалӣ ибни Сино, АбулқосимиФирдавсӣ, Умари Хайём, Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ ва дигарон натиҷаи омӯзиши илмҳои дартаҷрибаи инсонӣ санҷидашуда мебошанд,натаъсири дидгоҳи фавқуттабиӣ, хурофотӣва мифологӣ.

Ҳамин тариқ, дунявият маҷмӯи ҷаҳонбинии илмии дар асоси дарки қонунмандиҳои пайдоиш ва рушди зуҳуроти табиат, ҷамъият ва тафаккур бавуҷудомада ва назарияидар таҷрибаи инсонӣ бо далелҳо тасдиқгардида мебошад. Маҷмӯаи муназзами андешаҳо ва амалияи тадқиқотро дар ҷараёни наздикшавии абадӣ ва беохиритафаккури инсонӣба олами ҳастӣ, принсип ваконсепсияибатанзимдарории муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаҳои давлатва ҳуқуқ, ҳамзамон бо ин, дидгоҳи аҳли илм ва адабиёту фарҳангро дар фаъолияти эҷодӣмуайян мекунад.                

                                  Нигоҳе ба муҳтавои китоб

Ба фикри мо,яке аз мақолаҳои муваффақи маҷмӯа “Умари Хайём – ринди мунавварфикр”мебошад.

Дар китоби дарсӣ ва воситаи таълимӣ,муҳим аст, ки ҳадафи таълиф аз муқаддима то хулосабатадриҷ, қадам ба қадамҳалли худро ёбад. Дар чунин маврид, шарҳи замони зиндагии адиб ва тарҷумаи ҳоли вайнақши муҳим дорад. Ва барҳақ, муҳаққиқ маҳз лаҳзаҳои ба мавзӯъ муассири ҳаёти Умари Хайёмро интихоб намудааст, ки аз муҳимтарин омилҳои ташаккули шахсияти ӯ ҳамчун олим, адиб, мутафаккири озодандеш ва ҳақиқатнигор ба ҳисоб мераванд. Чунин шакл ва усули таълиф барои омода кардани хонанда ба дарки асли мавзӯъ кумак мекунад. Муаллиф, аз ҷумла,менависад:Хайём “дорои ҳушухотираинерумандебудааст. Дардаврони ҷавонӣ бафарогирииилму дониш пардохта, дар фалсафа, нуҷумвариёзӣ бадараҷаҳои баландиилмӣ расидааст” (С.56).

Муҳаққиқ бо нишон додани давраҳои донишандӯзӣ ва илмомӯзии Хайёмбаъдан чӣ тавр “субъекти таҳқиқбатанзими ҷаҳони бенизом шурӯъ карданро”(И. Кант) тафсир мекунад:“Хайёмдардаврони ҳукуматисултон ҶалолиддинМаликшоҳиСалҷуқӣ дарНишопураввалинрасадхонаробунёдкардвабодархости ӯ дастбаислоҳитақвимзад, китокунунбономи“Тақвими Ҷалолӣ”маъруфаст. Рисолаи“Ҷабрвамуқобала”баиловаирисолаидигар, кидаронбамушкилоти ҳандасаиУқлидуспосухдодааст,аз машҳуртариносориХайёмдарилмириёзиёт ҳастанд” (С.57).

 

Муаллиф бо ошкор кардани таҷрибаи андухта ва сифатҳои шахсияти мутафаккири бузургмуҳимтарин ҷанбаҳои ақидатии Хайёмро шарҳ медиҳад:”МавзӯиасосиирубоиётиУмариХайёмроасрориазал, рози офариниш, муаммои ҳастӣ, ҷойгоҳиинсондарнизоми ҳастӣ, тамасхури хурофотпарастон, мубориза бо хурофоту мавҳумот, маҳкумиятиақоидибепояиуламову фақеҳон, ташвиқи инсон барои баҳрабардорӣ аздамигузарониумр, тарғиби инсон барои раҳоӣ аз қайдубандҳоисохтаву пардохтаи зеҳнӣ, ҷустуҷӯи ҳақиқатиашёвашодзистанулаззатбурданазнеъматҳоибешумор…ташкилдодааст”( С.56).

Муҳаққиқ аз шоири англис ЭдвардФитсҷералд мисол меорад, ки ӯ ҳанӯз соли 1859 рубоиёти Хайёмро тарҷума ва бо ин амали худолим ва мутафаккири тоҷикро машҳури ҷаҳон кардааст.Ба хотири муътақид гардонидани хонанда, муаллиф таъкид намудааст, ки маҳз аз таъсири эҷодиёти адиб ва файласуфи забардасти миллати мо, дар Ғарб даҳҳо мактаби пешқадами ақидатӣ арзи вуҷуд кардааст ва дар ҳамин асос, барҳақ, Хайёмро яке аз асосгузорони эгзистионализм дар Дунёи Куҳан мешуморад.

Боиси қаноатмандист, ки дар мақола аз методҳои муқоисавӣ, сохториву функсионалӣ ва таърихӣ  ҷиҳати ҷалб намудан ва муътақид сохтани хонанда хуб истифода шудааст. Ҳамин тариқ, муаллиф мехоҳад, донишомӯзро барои дарки муҳиммияти масъала – тағйири ҷаҳонбинӣ ба мақсади пешрафти ҷомеа ва рушди миллат раҳнамун созад:“БокумакирубоиётиХайёмаврупоиҳохудроаз қайдубандимавҳумотидиниюмазҳабӣ наҷотдоданд, аммошарқиён, кибаинмавзӯъчандонтаваҷҷуҳ накарданд, ҳамчунондарбанди афкори ғайриилмиихешбоқӣ мондаанд” (С.56).

Дар таҳқиқи осори Умари Хайём муҳаққиқ ба дудилагӣ, духӯрагии маъно ва камҳавсалагӣроҳ намедиҳад, чунончидар қисмате аз бахшҳои ин китоб ва рафтори баъзе аз зиёиёнмисли иқтибоси машҳур “худҳошонро дар иҳотаи мавҳуми  мансубият ба мағзи миллат” мешуморанд,  дида мешавад.Ӯ бо овардани далелҳои мушаххас иброз медорад: “Хайём бо тамоми қудратозодииинсонроситоишнамуда, тарсазояндаронакӯҳишменамуд. ДарандешаиХайёмончӣ инсонрохорузалилмекунад, тарсазояндава қабулихурофотест, кидартӯлиасрҳобар ӯ таҳмилшудааст. Бинобар ин, то замоне ки инсон аз зери бори хурофот ва андешаҳоиботилзеҳнихудроозоднакунад, ҳаргизбамаъниизиндагӣ сарфаҳмнамеравад” (С.56).

Забони мақола содаву равон, фаҳмо ва мувофиқ ба сатҳи фаҳми хонанда аст.

Муаллифимақолаи “Носири Хусрав шоири озода ва хирадгаро”манзалати илмӣ ва адабииалломаи миллати тоҷикро дар доираи мавзӯъ бо мисолҳо шарҳ додааст. Кӯшидааст, ки муҳтавои эҷодиёти ӯро маҳсули тинати бузурги шоир ва андухтани донишу таҷриба ба қалам диҳад.

Хусусияти эҷодиёти Носири Хусрав бо он фарқ мекунад, ки ӯ дар ибрози ақидаҳо ба мисли гузаштагони бонангу ори худ, устувор, собитқадам ва далеру рӯинтан аст. Муҳаққиқ тағйири ҷаҳонбинии шоирро аз лиҳози маънавӣ ба таъсири “Шоҳнома” ва рӯҳи  ватанпарастонаиАбулқосими Фирдавсӣ вобаста медонад. Бо далелҳои асоснок хонандаро барои шиносоӣ ва муътақидкунонӣ ба осори Носири Хусрав ҳидоят менамояд.

Муаллиф дар асоси таҳлили эҷодиёти шоир ба хулоса меояд, ки “Носири Хусрав адиб ва мутафаккири мубориз, миллӣ, инсондӯст, адолатҷӯ, озодихоҳ, худшинос ва дар орзуи ташкили давлати миллӣ аст”(С.93).Нидои дили қаламкаши номварро нисбат ба фанои давлати Сомониён аз ин байти шоир дармеёбад:

Хуросон з-оли Сомон чун тиҳӣ шуд,

Ҳама дигар шудааст аҳволу сомон.

Пайгирии мавзӯъ дар мақолааҳамият дорад, зеро ҳар ҷое, ки сухан дар бораи таассуб, хурофот ва маънавиёти бегонапарастона меравад, он ҷо таърихи миллат ва забони модарӣ мақому манзалати шоистаи худро аз даст медиҳад.

Муҳаққиқ дар натиҷаи таҳлили эҷодиёти  мутафаккири бузург ӯро ҳамчун шахсияти дорои қудрат ва тавоноӣ тавсиф  мекунад. Ба муқобили ашхос ва зуҳуроти номатлуби ҷомеа равона шудани ин неруро таъкид месозад:“Носири Хусрав шоир ва андешаманди ҳассос, кунҷков, пажӯҳанда, сафаргаро, ғурбатдида, чуну чарокунанда, мубориз, эътирозгар, амирситез, исёнгар, мардумдӯст, деҳқонситой, адолатхоҳ, инсондӯст буда, рӯҳониёни зоҳиргарой, мардумфиреб, шоирони маддоҳ, дингароёни муқаллиду ҷоҳил, нотавонбинони хурофотӣ, афроди беҳувият, чоплусро, ки дар хидмати бегонагон қарор доштанд, дар осораш мазаммат менамояд”(С.94).

Барои донишомӯз азхуд кардани сифатҳои мазкур на танҳо боиси бой гардидани захираи луғавии ӯмегардад, балки қобилияти шинохти мантиқии муҳтавои масъаларо аз лиҳози дарки иҷтимоӣ ва сиёсӣбарояш осон мекунад, ки ин нуктамуҳимтар аз ҳама мебошад.

Дар мақола нигоҳи муҳаққиқ ба мавзӯъ тавассути истифодаи босалоҳият ва тафсири бомуваффақияти ашъори шоирибарҷаставозеҳу равшаншарҳ дода шудааст.

“Асирӣ- намояндаи насли маорифпарвар”низ аз ҷумлаи мақолаҳои ҷолиби таваҷҷуҳмебошад.Муаллиф барои кушодани мавзӯъ аз назарияи умумии инъикоси воқеияти ҷамъиятӣ тавассути сухани бадеӣхуб истифода кардааст.

Дар маводвазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва муҳити фарҳангие, ки шоир ба камол расидааст, соҳиби илму маърифат гаштааст,тавзеҳ ёфтааст. Ҳамчунон,муҳаққиқ як нуктаи муҳим ва ибратангезро таъкид мекунад:“Шоирбатавримустақилтаърихиадабиётитоҷику форс, илмҳоитабииюриёзирохелехубмеомӯзад.Вайдармуддати ҳаштсолииқоматашдарХуқандзабонирусиро ҳаммустақилонаомӯхта, дармавридитарзинавишторвагуфториинзабондонишимукаммалебадастмеорад”(С.279).

Сарчашмаи ҷаҳонбинии Асирӣ таҷрибаи зиндагӣ ва донишҳои мукаммали ӯ мебошанд. Маҳз ин омилҳо ба адиб имкон медиҳанд, ки зиндагии тангу тори Бухорои вақтро ба кишварҳои пешрафта дар муқоиса гузорад, баҳогузорӣ ва хулосабарорӣ намояд. Барои адиб тавони дарки омилҳои воқеияти иҷтимоӣ, сабабҳои аслии вазъ ва рӯйдоди ҷомеа муҳим аст. Асирӣмуҳити барои гирифтани донишҳои илмӣ носозгорроҳамчун монеа паси сар ва худро мисли як зиёии миллӣ иродатманд ва собитқадам муаррифӣ мекунад. Муҳаққиқ аз ҷумла менависад: “Асирӣ ба мисли дигар маорифпарварони тоҷик нисбат ба тартиботи асримиёнагии ҳоким дар Бухоро, зулми амиру амалдорон ва арбобони риёкори динӣ нафрат пайдо кард. Вазъияти пасти иқтисодиву иҷтимоӣ ва маишатии мардуми мазлуми Бухоро дили шоири нозукандешро ба дард меовард”(С.280).

Муаллифи мақола дар натиҷаи таҳлили моҳияти эҷодиёти Тошхоҷаи Асирӣ ҳувият, тинат ва табиати шоирро ҳамчун шахсияти бузург ва ҷасуру далер, ба андешаи инҷониб,барои баъзе аз зиёинамоҳоидампои даврони мо, ки матои худҳошон ғарқи гирдоби таассубу хурофот аст, барои намуна нишон додааст:“Асирӣ шоиришуҷоъва ҷасуребуд. Ӯ батавриошкорбарзиддирӯҳониёнимутаассибуриёкор, кибо ҳокимонизолимякҷошуда, халқибечораробофиребунайранг ғоратмекарданд, мубориза бурдааст. Шоир, ки худ таҳсилкардаимадрасадаршаҳрҳоиХуҷандуХуқандбуд, тинатитоифаирӯҳониромедониствабомакру ҳиялионҳохубошнобуд” (С.281).

Бидуни шак, ҷавҳари сухан дар мақола марбути шоири донишманд ва тавоно аст ва беҳтарин порчаҳои шеърии овардашудатасдиқи афкори муҳаққиқмебошанд. Ба хонандаилҳом мебахшанд.  Ӯро дар рӯҳи баҳрабардорӣ  аз илму маърифат ҳидоят мекунанд.

Дар баробари дастовардҳо, ба фикри мо, мақолаҳои китоб аз   камбудиҳо холӣ нестанд.

Як зумра муаллифон,дар доираи мавзӯъ, ҷуръати даст задан ба таҳлил ва арзёбии аҳвол ва ашъори бузургтарин намояндагони адабиёти тоҷик, ба мисли Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино ва дигарадибони барҷастакардаанд. Дар ин роҳ заҳмат кашидаанд. Кӯшидаанд, ки тафсилоте пешниҳод намоянд. Аммо то ҳадди муайян дучори мушкилиҳо гаштаанд. Мо фақат намунаҳои кӯтоҳро дар бораи шарҳи эҷодиёти сардафтари адабиёти тоҷик Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва Абулқосими Фирдавсӣ оварданӣ ҳастем.

Аввалин ҷумлаи мақола, ки баъди тафсири ҳоли Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ омадааст ва эҷодиёти ӯро бидуни муқаддима хулосабандӣ карданӣ мешавад, ин аст:Мавзӯи ашъори Рӯдакӣ умдатан нопойдорӣ ва бевафоии ҷаҳон, ғанимат шумурдани фурсат, тарғиби шодӣ ва шодзистиро дар бар мегирад” (С.16). (Услуби баёни муаллифон дар иқтибосҳо айнан оварда шудааст).

Ҳамчунон, муҳаққиқ менависад: Рӯдакӣ шоиримиллигароваситоишгарифарҳангваарзишҳоиволоимиллӣ дарзамониСомониёнбуд”(С. 14). Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ”калимаи миллигаро ҷойгоҳ пайдо накардааст. Аммо “миллатгаро” ҳамчун пайрави ақида ва сиёсати миллатгароӣ тафсир гаштааст. Он муродифи мафкура ва сиёсати иртиҷоӣ дар муносибат ба миллатҳои дигар ва соҳибимтиёзу бартар шуморидани миллати худ аз миллатҳои дигар тавзеҳ ёфтааст(Ниг. ба Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. –Д.:  2010.- С. 839).

         Муҳаққиқ бо овардани беҳтарин порчаҳои шеърии  Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, мутаассифона, дар шарҳи баробарвазни онон дар доираи мавзӯъ аз истифодаи  методҳои илмӣ сарфи назар кардааст.

Дар мақолаи“Фирдавсӣ сарояндаи ҳамосаи Ватан  ва андешаи дунявӣмуаллиф  аз  тафсири илмӣ – сабабҳои воқеии ҳуҷуми арабҳо ба Осиёи Миёна худдорӣ мекунад: Ба ҳарфи дигар, шуубия ҳамчун ҳаракати миллӣ-озодихоҳӣ дар муқобили бузургманишӣ (бузургманиш будан – олитабиатӣ, олиҳимматӣ, асилзодагӣ, ашрофзодагӣ. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. -Д:. 2010. -С. 251-С.Я.) ва поймол шудани ҳуқуқи халқҳо, бавижа аҳли Аҷам, падид омад, зеро дини ислом дар ибтидо мусовот ва баробарии ҳамаи мусулмононро эълон карда буд, аммо тадриҷан арабҳои истилогар ин шиори инсондӯстонаро канор гузоштанд ва миллатҳои шикастхӯрдаву мазлумро ба номи “маволӣ” хонданд, ҳаққу ҳуқуқ ва баробарии ҳамаи мусулмононро нақзу зери шубҳа гузоштанд…”(С.24).

Дар таҳлил ва арзёбии ҳаракати шуубия дар китобихтилофот  ҷой дорад. Он боиси ба иштибоҳ бурдани хонанда мегардад: “Андешаҳои шуубӣ точандсадапасазистиқлолидавлатҳоимиллӣ дармарзҳоиОриёно ҳамчунонривоҷ доштваасоситамаддуниисломӣ барон ниҳодашуд”(С.14); Дар ҷойи дигар:“Албатта, тавре ки гуфтем, шуубия ибтидо дар дохили худи қабилаҳои араб пайдо шуда буд, зеро ҳар қавму қабилаи араб худро ҳукмрони кишвар меҳисобид” (С.29);

Аммо хотирнишон бояд кард: ”Шуубия (аз ар. шуъуб-халқ, дар Қуръон ба маънои мардуми ғайри араб, аҷамиён омадааст) ҷараёни оппозитсионӣ нисбат ба усули ҳукмронии сиёсию фарҳангии арабҳоро гӯянд, ки охири асри 8 дар байни аҷамиён пайдо шуда буд” (Энсиклопедияи советии тоҷик. Ҷилди 8.-Д.: 1988. -С. 486).

         Ба андешаи мо,мушкили асосӣдар таълифи “Андешаҳои дунявият дар адабиёти классикии тоҷику форс” ба таври мушаххас муайян накардани объект ва предмети таҳқиқи илмӣ аст.

Маҳз ба ҳамин сабаб, бисёре аз муаллифон дар доираи маҷмӯа вазифаҳои худро пурра дарк накардаанд. Китобро на ба сифати дастури таълимӣ – ”Воситаи тавсиявӣ-амалӣ барои хонандагону донишҷӯёнимуассисаҳоитаҳсилотимиёнаиумумӣваолиикасбӣ”, тавре ки дар таъиноти онэълон шудаст,балки ҳамчун ҷамъи мақолаҳои назариявӣ, ибрози дидгоҳ ё бархӯрди субъективӣ ба мавзӯъ қабул кардаанд.

Маълум аст, ки объекти таҳқиқот маҷмӯи хосиятҳои муайяни зуҳурот ва ҷараёнҳои воқеияи реалӣ мебошад, ки бо сифатҳои алоҳидаи худ – система, структура, вазифа, мундариҷа,аломатҳо ва қонунмандиҳои ҳастӣ аз дигар объектҳое, ки дар табиат, ҷамъият ва тафаккур ҳастанд, фарқ мекунад.

Ба хотири он ки ҷараёни онтологӣ ва гносеологӣ дар доираи объект моҳияти охиринро, дар маҷмӯъ, дар бар мегирад, зарур аст, он қисмати объект мушаххас карда шавад, ки барои субъекти таҳқиқот ҳамчун арзиши аҳамияти амалии иҷтимоидошта интихоб шудааст. Ва онро, албатта,предмети таҳқиқот ном мебаранд.

Ин камбудӣ дар бисёр матолиби китоб,  алалхусус, дар мақолаи “Озодандешӣ ва дунёмадорӣ дар рубоиёти Абусаиди Абулхайр”(С. 36-46) ба назар мерасад.

Истифодаи калима, ибора ва ҷумлаҳое, ки муҳтавои мақолаи зикргардидаро ифода мекунанд, далели ин гуфтаҳоанд:Падари ӯ касби ошпазӣ дошта, писарашро аз хурдӣба ҷамъомади сўфиҳо мебурд”; “Баъди омӯхтани илм ба Меҳана омада, хонақоҳе барпо кард”;“Шайх Абусаид бар ин назар буд, ки илм бояд ба мақоми шуҳуд (шуҳуд – фарогирии дониш бидуни ниёз ба исботу далел) бирасад”;“дар шеъру таронаи Абусаид сухани шаръӣ ниҳон буд”;“Абусаид озору азият ва куштани инсонҳоро ҳаттодарзери ливои дин сахт маҳкуммекунад”(С.38, 39, 40, 45).(Таваҷҷуҳ шавад ба мантиқ ва шакли ифодаи назари муаллиф ва хулосабарории ӯ маҳз дар ҷумлаи охир).

Тафсири баъзе порчаҳои шеърии Абусаиди Абулхайр натанҳо дар чаҳорчӯбаи мақолаи зикргардида, балки аз нигоҳи шинохти мавқеи иҷтимоииин шоириравияи тасаввуф, ба андешаи мо,бозомӯзӣ ва тафсири иловагиро тақозо дорад.

Ратсионализм, тавре ки дар порчаҳои назмии  Абусаиди Аблухайр мебинем, дар эҷодиёти шоир ҷойгоҳи шоиста дорад. Аз ин захираи маънавӣ, тибқи мавзӯи илмӣ мақсаднок бояд истифода  кард.

Мавқеи олим,шоир, нависандадар тӯли таърихумуман ва дар давраи ҳассоси давлатсозии имрӯз, хусусан, аз муносибати ӯ ба манфиатҳои воқеан миллӣ –забон, фарҳанг, сарзамин, худшиносӣ ва хештаншиносии миллӣ, дар ин асос тамоюл ва иродаи дар замири наврасону ҷавононбедор кардани эҳсос ва ифтихори ватандустӣ зоҳир мегардад. Бидуни такя ба илм ва далелҳои таърихӣ чунин кӯшиш аз таассубу хурофот чизе бештар нест.

Боиси таассуф аст, ки баъзе аз намояндагони соҳаи илм, бошуурона (ё шояд баръакс) зери пӯшиши гносеологияи схоластикии “фарогирии дониш бидуни ниёз ба исботу далел” дар осиёби ҷараёнҳои зиддимиллӣ, ҷаҳонбиниимавҳум, ифротгароӣ, ҳаракат ба сӯйи торикиву зулмот об мерезанд ва бо инамал ба илму маорифи миллӣ “хизмат” карданӣ мешаванд.

Чунин муносибати гелтерии содалавҳона мактаби миллӣ ва мардумро ба раҳгумӣ мебарад.

Таҳрифи тарзи илмии тафсири таърих ва тафаккури миллӣ, бозтоби он азнигоҳи таассубу хурофот шакли нозуки фидеизм аст, агар он зери пӯшиши муассисаи расмии миллии илмӣ бозтоб гардад.  Ва ҳамчун зуҳуроти ниҳоят дағал,аз нигоҳи воқеияти таърихӣ ва адабӣ, ки намунаҳои он дар эҷодиёти Абулқосими Фирдавсӣ, Умари Хайём,  Носири Хусравва дигар бузургон оварда шудаанд, ба ҳисоб меравад. “Фалсафа ҳамчун илми хирад барои ҳама таъин шудааст. На ҳама ба дарки он мерасанд, аммо ин масъалаи дигар аст”(ГегелГ.В.Ф. Слово о науке.- М.: Знание, 1978.-С.33).

Илмҳои ҷамъиятӣ аз ҷумла фалсафа, адабиёт, санъат, забоншиносӣ, этнография, давлатшиносӣ ҳуқуқ ва ғайра, дар шакл ва мазмун,сарфи назар аз зинаи камолот, се ҳазор сол қабл ҳам хосият ва бозтоби амиқи сиёсӣ, идеологӣва миллӣ доштанд. Муаллақ набуданд. Соҳиби тараф буданд. Онро ҳимоя мекарданд. Давлат ҳам наметавонист ва наметавонад ҷабҳаи ташаккули маънавии миллатро бетаваҷҷуҳ монад. Муносибатҳои муассисаи марказии сиёсии ҷомеа (давлат, ҳукумат) ва соҳаҳои илмҳои ҷамъиятӣ, дар асл, як системаи бо ҳам алоқаманд ва вобаста мебошанд.Ҳолати фавқулода дар ин муносибат мавзӯи дигар аст.

Дар бораи забони маҷмӯа

Албатта, дар олам забони мутлақи фарогир, ки таркиби луғавии онфақат мансуб баяк миллат ё халқ  бошад, вуҷуд надорад. Аммо тамоми забонҳои расмӣ дар ҳар давру замон вобаста ба шароити таърихӣ, вазъи сиёсӣ, фарҳангӣ,  дараҷаи тараққиёти илму техника меъёрҳои истифодашавандаи фонди луғавӣ ва таркиби луғавӣ доранд. Яке аз забонҳои қадимтарини дунё – забони тоҷикӣаз ин қоида истисно нест.Дар Тоҷикистон ҳам меъёрҳои забони адабии ҳозираи тоҷикӣ амал мекунанд.

Бояд хотирнишон кард, ки муаллифон ҳангоми иншои мақолаҳо бидуни зарурат азлуғатҳо, калимаҳои арабиасос ва иқтибосиеистифода бурдаанд, ки равонӣ ва содагии ифодаҳоро  халалдор месозанд. Маънии онҳо ба хонанданофаҳмо мемонад. Ба монанди лиҳозо (бинобар ин, ба ин сабаб), маод (зиндагии баъд аз марг), лоязол (лоямут, намиранда), тамҷид (мадҳ, ситоиш таъриф), яди байзо(дасти муъҷизаноки Мӯсои пайғамбар, равшанӣ, офтоб, муъҷиза, корнома, маҳорат, тавоноӣ) барозанда(шоиста, сазовор), тамомиёр(тафсир ё тарҷумаи он дар луғат нест), разонат (устуворӣ, пойдорӣ), бардагӣ (асирӣ, ғуломӣ, бандагӣ), инҳитот (фуруд омадан, таназзул), муътаъзил (канорагир, гӯшанишин), каррот (дар луғат нест), биноан (бинобар ин),иҷмолан (таври хулоса), ливоа (ливо, парчам,байрақ), шикебоӣ (сабр, таҳаммул), маҷзуб(ҷазбкунанда), муаххар (таъхирнопазир)ва даҳҳои дигар.

Вобаста ба ҳадафмандӣ ва таъйиноти маҷмӯа забон ва услуби баёни китоб ниёз ба таҳрир дорад.

Бузургтарин намунаҳои забони тоҷикӣ ва тарзи ифодаи маъниҳо ва мафҳумҳо дар осори безаволи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва ҳамасрони ӯ,“Шоҳнома”-и Абулқосими Фирдавсӣ, асарҳои илмӣ ва адабии классикони адабиёти навини тоҷикСадриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва қудрату маҳорати маъниофаринии онҳо мавҷуданд.

Мақолаҳо, ки ҳамчун дастури таълимӣ таъйин шудаанд, чун қоида, бо саволҳо анҷом меёбанд. Бидуни шак, онҳо бояд имтиҳон кунанд, ки хонанда то кадом андоза мундариҷаи китоб ва мақсади таълифи онро дар доираи мавзӯъ ва ҳадафи мавод азхуд кардааст. Боиси таассуф аст, ки дар аксар ҳолат, саволҳо бачунин талабот  ҷавобгӯ нестанд.

Ҳамзамон бо ин, дар китоб хатоҳои мантиқӣ, морфологӣ, синтаксисӣ, орфографӣ, такрор истифода шудани як калима (тавтология),ҳатто дар доираи як ҷумла, зиёд ҷой доранд,ки аз овардани мисолҳо дар ин бора худдорӣ мекунем.

Қисмати зиёди мақолаҳои китоб ниёз батаҳрири илмӣ доранд.

Дунявият,назария ва методологияи таҳқиқ 

Китоби дарсӣ, адабиёти таълимӣ ва ҳама гуна таҳқиқот тибқи назарияи илмӣ, ба ибораи дигар, маҷмӯи идеяҳо ва ҷаҳонбиниҳо, ки зуҳуроти моддӣ  ё маънавиро тафсир мекунанд, таълиф мешаванд. Таъкид бояд кард:“Нисбат ба фарзия (гипотеза) назария гуфта, ҳамон чизеро меноманд, ки тавассути далелҳои илмӣ ё таҷриба ҳолат ва хулосаҳои он тасдиқ шудаанд(Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. – М.: -Наука,2003. -С.25).

Неруи илм дар тавъам омадани диалектика ва ҷаҳони моддӣ аст.

Тағйироти олами берунӣ ҷараёни беохири олами ҳастӣ мебошад. Он новобаста аз шуури инсон воқеият дорад. Одам – ягона мавҷудоти соҳибшуурқудрати бузурги дарк кардан, фаҳмидан, азхуд намудан ва дигаргун сохтани муҳитро, дар ҳар шакле, ки бошад, дорад. Ва дар дунё зуҳуроте нест, ки зери таъсири собитқадамона, пайдарпай, бебокона ва мақсадноки илм чун муаммои сарбаста боқӣ монад.

Агар ба таълимоти илмӣ, фалсафӣ ва адабии абармардони миллати тоҷик дар ҳазорсолаи ахир нигоҳ кунем, дар ин “ҷаҳони ҳамеша гирдгардон” онҳо қудрати “аз қаъри гили сиёҳ то авҷи Зуҳалҳал кардани ҳамаи мушкилоти гетиро” воқеан ба намоиш гузоштаанд ва ба ҷаҳониён эълон кардаанд. Ҳарчанд ки адабиёт ва фалсафаи муосири миллӣ вақтҳои охир каме сукут кардаанд, боке нест. Ба хотири он ки мабодо “ҷаҳонро ба бад наспарем”, аз он захираҳои бузурги илмиву маънавии гузаштагонамоннабояд фосилагирӣкунем.

Ба ғайр аз назарияи илмӣ роҳ, усул ва  воситаи расидан ба ҳақиқати илмӣ нақши муҳим дорад. Дар ин самт омӯхтан, азхуд кардан ва интихоб намудани методҳое, ки муносибати субъекти таҳқиқотро ба объекти таҳқиқот муайян мекунанд, муҳимманд.

Ба назари мо, ҳангоми таҳқиқи ҷаҳонбинии дунявӣ методҳои таърихиву генетикӣ, таърихиву муқоисавӣ, таърихиву типологӣ, системавию сохторӣ, системавию функсионалӣ, омӯхтани сарчашмаҳои таърихӣ ва далелҳои таърихӣ тавъам бо дигар методҳои таҳқиқот масири расидан ба мақсади таълифотро муайян месозанд.

Оидба сарчашмаҳои афкори дунявият

Нютон таъкид карда буд: “Агар мо аз дигарон дуртар   дида бошем, сабаб он аст, ки дар китфони дигарҳо истодаем”. Ин суханҳо чун ибрози эътиқод, эътироф ва миннатдорӣ аз мутафаккирони гузашта ва ҳамзамон бо ин, ҳидоят ва маслиҳат барои ояндагон аст.

Китобҳои дарсӣдар маҷмӯи таълифот дар соҳаи илму маориф муҳимтарин, арзишмандтарин мавод барои сохтани ҷаҳонбинӣ, тарбияи инсон, эъмори  давлат ва давлатдории миллӣ ҳастанд, зеро маҳз ҳамин “китоб чашму гӯши одамро мекушояд,гигиенаи ҷисмонӣ ва рӯҳиву ақлонии инсонро таъмин мекунад, ҷаҳонбинии як одамро ба ҷаҳонбинии инсоният мепайвандад ва баръакс,донистан лозим аст, ки агар мардум содалавҳ монад, онро наздикӣ ба баҳр ҳам наҷот намебахшад”(Рузвелт).

Адабиёти таълимӣ ва тарбиявӣ мисли фарҳанг (луғат) донишҳоеро, ки айни замон дар сатҳи илми миллӣ ва дунё ба барномаи мактабу донишгоҳ мувофиқ меоянд, дар бар мегирад. Ва ҳар сол, агар зарур бошад, ба онҳо тағйироти муайян ворид карда мешавад. Ба ақидаи мо, китоби дарсӣ ягона маводи илмӣҳаст, ки ҷавҳари дастовардҳо ва донишҳои соҳавиро вобаста ба объект ва предмети мавзӯъ аз адабиёти дастрас дар он ҷамъ, ба таркиби луғавӣ ва мантиқи объект ва предмети мавод мувофиқ карда,пешкаши хонанда мегардонанд. Дар ин маврид, тибқи маъмул, ягон кас кӯшиши даъвои рӯнависиро намекунад.

Навиштани китоби дарсӣ дар илму маорифи тоҷиканъанаҳои таърихӣ дорад. То инқилоб ва замони шӯравӣтанҳо бузургтарин олимон ҷуръати навиштани китобҳои дарсиро кардаанд. Давлат ҳам ба онҳо эътимод бахшидааст. Аз онҳо қаноатманд будааст. Ин нобиғагони илм ба насли ҳафт даҳсолаи он замон ҳаққи устодӣ доранд. Шогирдон ҳам бо муаллифони китобҳое, ки аз онҳо илм омӯхтаанд, ифтихор мекунанд: Абдулқодири Шакурӣ, Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ, Абдуррауфи Фитрат, Сайид Ризо Ализода, Тӯрақул Зеҳнӣ, Холиқ Мирзозода,Абдулғанӣ Мирзоев, Шарифҷон Ҳусейнзода, Соҳиб Табаров, Раҳими Мусулмониён, Ҳилол Карим, Воҳид Асрорӣ, Ҳамид Бақозода, Додоҷон Тоҷиев, Носирҷон Маъсумӣ, Абдусалом Деҳотӣ, Юрий Бобоев, Аълохон Афсаҳзод, Шарофиддин Рустамовва дигарон.

Меҳру муҳаббатро ба илму дониш тавассути сарфу наҳви забони тоҷикӣ ва адабиёти классикӣ маҳз ҳамин донишмандон ва ҳамсафони онон ба миллионҳо наврасон  ва  ҷавонон омӯхтаанд. Дар онҳо эҳсоси ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва худшиносии миллиро бедор кардаанд. Аз шаш Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ ва Бобоҷон Ғафуров ба таълифи китобҳои дарсӣ шуғл варзидаанд.

Мо муътақид ҳастем, ки китобҳои дарсии дар соҳаҳои забони модарӣ, сарфу наҳв ва адабиёти тоҷик навиштаи олимони замони шӯравӣ метавонанд бо коркард ва нигоҳи интиқодӣ – тағйири мисол, вазъи сиёсии замон, ҳамчун яке аз сарчашмаҳои муътамади илмӣ, илмиву методӣ ва услуби истифодаи захираҳои забони модарӣ  истифода шаванд.

Олимоне, ки дар асоси риояи маҷмӯи талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва маънавӣ ба унвони баланди муаллифи китобҳои дарсӣ ва адабиёти таълимӣ сазовор мешаванд, бояд манзалати “Устоди миллионҳо”- ро дар хотир дошта  бошанд.

Зеро давлат ба дӯши ононе, ки китоби дарсӣ менависанд, бузургтарин масъулиятро мегузорад. Ҳамзамон бо ин, муаллифони китоби дарсӣ ононе ҳастанд, ки ин масъулиятро дар назди давлат, миллат ва ояндаи он дарк мекунанд.

Мо чунин мешуморем, ки ҷаҳонбинии миллионҳо аз қалами ин шахсиятҳо вобастагӣ дорад.

 Хулоса

Дар маҷмӯъ, мафҳум ва тафаккури дунявӣ дар фарҳанги мо бодарки илмии истилоҳоти “миллат”, “тоҷик”, “тоҷикият”, “давлати миллӣ”, “манфиатҳои миллӣ”, “хештаншиносӣ”, “худшиносии миллӣ”, “истиқлоли миллӣ”ва“ҷаҳонбинии илмӣ” ҳамсанг аст.

Ҳамзамон бо ин, мафҳуми“афкори дунявӣ” барои мардуми олам,  аз ҷумла тоҷикон сухани нав нест. Ҳамқадам ва ҳамсинну солиHomo Sapiens аст. Ҳанӯз аз аввалин эъломияиэҳсосиэътиқод ва эътирофи“дониш андар дил чароғи равшан будан”,кӯшиши “бардоштани ин фалакро зи миён ва сохтани дунёи нав ба мақсади осон ба коми  дил расидан”, “ҷаҳонро сақф бишкофтану тарҳи нав андохтан”шакли расмӣ гирифтааст. Ҳанӯз аз замоне, ки табақаи пешқадами миллат – зиёиён барои истиқлол ва ҳувияти забонӣ, фарҳангӣ, анъана ва расму русуми худ мубориза оғоз намудаанд.

Ҳамин тариқ,дар доираи мантиқи таърихии илм, адабиёт ва фарҳанги миллати тоҷик мафҳуми дунявӣ вуҷуд дошт.Дар акси ҳол, мо аввалан тоҷик, баъдан миллат ва ахиран соҳиби давлати мустақил  намебудем. Ба даврони хотирҷамъивуосудагӣ ва  суботу озодагӣ намерасидем.

Эътиқод, таассуб, хурофот ҳам маҳсул ва ҳамқадами таърихи инсоният мебошанд. Онҳо ҳам мисли дунявият шакли ҷаҳонбинианд. Мантиқи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва идеологӣ доранд. Барои ҳамаи миллатҳо чунин тақдир ҳамроҳ будааст.

Аммо сухан дар бораи таносубҳо, яъне ақаллият ва аксарият меравад. Миллатҳое, ки илму донишфарогири аксарияти онҳо шуд, дар арсаи ҷаҳон тасаллут пайдо карданд. Аҳволи мардуми хешро беҳбуд бахшиданд. Зиндагии шоиста доранд.  Натанҳо истифодаи захираҳои табиии оламро ба манфиати худ ба роҳ монданд,  балки ақли мардумони бегонаро ҳам мутеи худ гардонданд.

Ва баръакс, дар ҷое, ки хурофот ва таассуб аксариятро фарогир шуд, зиёӣ дар ақаллият монд.Сарзамин бо  мардумони содаву гумроҳу нодонбачаҳои худабзори арзони бозиҳои аҷнабиён гардид. Омилони геополитикӣ бо суиистифода аз дину мазҳаб ва хурофоту таассубэҳсоси худшиносӣ ва хештаншиносии миллии пайравони исломро  беҳис (а н е с т е з и я)  карданд.Ба ҷойи он, дар майнаи мусулмононтухми ҷаҳонбинии “ал –Қоида”, “Давлати исломӣ”, “Ансоруллоҳ”,“ҳизби наҳзати исломӣ”ва дигарҳоро кориданд.Акнун онҳоро ҳамчун лашкари муфту ройгон барои манфиатҳои худ истифода мекунанд.

Ин ҷо сухани Волтер (Франсуа Мари Аруэ, 1694 – 1778) ба хотир меояд, ки гуфтааст: “Одамони бечора! Чӣ садсолаҳо лозим шуд, ки каме ақл пайдо кунед!”.

Ҳамин тариқ, дар Тоҷикистон, ки зиёда аз навад дар сади мардум мусулмонанд, ду роҳ вуҷуд дорад. Ё бо пайравӣ аз илми дар таҷрибаи инсонӣ тасдиқшудамамлакати хешро обод,якпорчагӣ ва оромиву озодагии онро таъмин мекунем, ё зери таъсири хурофоту таассуб озодӣ, рушду тараққӣ ва  сулҳу суботи давлати миллии худрозери суол мебарем. Роҳи сеюм вуҷуд надорад!

Пайравони роҳи якум ба мисли АбуабдуллоҳиРӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ, дигар бузургони миллат, зиёиёни миллӣ ва худи мардум ҳастанд. Рӯҳи зиёӣ тавъам бо неруи мардумӣ ва худшиносии миллӣ бузургтар, қавитар аз ҳамаанд!

Таърихан ва ҳоло низ дар пушти ҷонибдорони роҳи дуюмқудратҳои геополитикӣбо  барнома вапулу молистодаанд. Ба онҳо  бояд бо чашми хирад нигарист, шинохт ва манфиатҳои давлати миллиро ҳимоя кард.

Умед аст, ки зиёиён(шахсони огоҳ аз илму фарҳанг, равшанфикр, бомаданияту соҳибмаърифат) бо мувофиқ кунонидани донишу малака ба талаботи рӯзва мукаммал гардонидани пажӯҳишҳои худ, аз ҷумла, дар доираи китоби мазкур, дастрас намудани он ба омма барои пойдории давлати миллӣ саҳми муассир хоҳанд гузошт.

Ин натиҷагирӣ аз таъкиди дар таҷрибаи таърих тасдиқгардидаи  Аристотел бармеояд, ки гуфта буд: “Охир, тарбия бояд ба ҳар як сохти давлатдорӣ ҷавобгӯ бошад;сифати инсонии мувофиқ ба ҳар як сохти давлатдорӣ, ба тарзи одӣ, барои ҳифзи ҳамин сохт хизмат мекунад ва пеш аз ҳамасабаби пайдоиши он мегардад”(Аристотель. Политика. – М.: РИПОЛ классик,2010. -С.535).

С. Ятимов, профессор

Бознашр аз маҷаллаи “Илм ва ҷомеа”, №1 (28), соли 2022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*