Ниҷонӣ

Ҷамоати деҳоти Ниҷонӣ дар асоси Қарори Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон аз 27январи соли 1977 тахти рақами № 504 ташкил шудааст.

Масоҳати умумии ҷамоати деҳот 5554 гектар
Шумораи аҳолии ҷамоат ба 01.01.2017 11176 нафар буда, аз он ҷумла: мардҳо – 5703 нафар, занҳо 5473 нафар мебошад.
Шумораи аҳолӣ аз рӯи таҳсилот: олӣ – 376 нафар, таҳсилоти миенаи касбӣ – 683нафар, таҳсилоти миенаи умумӣ-5238 нафар, асосӣ (9 сола)-987 нафар, бемаълумот- 27 нафарро ташкил медиҳад.
Шумораи аҳолии қобили меҳнат дошта – 5387нафар, аз он кор мекунад – 4492нафар, муваққатан бекорон – 897нафар, нафақахӯрон – 883 нафар.
Аз ҷиҳати этники аҳолиро тоҷикон – 178 нафар, ӯзбекон-10995 нафар, 3 нафар дигар милатҳо зиндагӣ мекунад.

Ҷамоати деҳоти Ниҷонӣ минтиқаи аграрӣ буда, кишоварзи соҳаи асосии пешбурди иқтисодиет мебошад.

КИШОВАРЗӢ

Дар худудиҷамоатҳамаги 4811 га заминҳоикишоварзӣмавҷудбуда, аз он 1288 га заминҳоикорамиобӣ, 980 га заминҳоикорамилалми, 1548 га чарогоҳ, 790 га дарахтонибисерсола аз он ҷумла: 126 га боғ, 653 га ток, 11 га тут мавҷудмебошад.
Ҳоло дар ҷамоатидеҳот 1288 ададхоҷагиҳоидеҳқонифаъолиятмебаранд. Дар соли 2016 кишоварзониҷамоатидеҳот ба 1571 га киштиғалладонагиҳо,ки аз он 736 га заминҳои оби мебошад. Ба майдони 6,8 га картошка, 72 га сабзавот, 68 га полези, 26 га ҷуворимаккабарои силос гузаронидашуд. Дар соли 2016 21 га току боғунавбунедшуд.Мувофиқихоҷагиҳоидеҳқонииҷамоат 1800 сар моли калонишохдор аз он 170 сармодагов, 101 сар моли майда, 8 сараспмавҷудаст. Муздимеҳнатимиенаикормандон 200 сомонироташкилмедиҳад.
Дар ҷамоатидеҳот 429 га заминҳоихоҷагииерирасонишахсиишаҳрвандонмавҷудбуда аз он 50 га оби мебошад.

АЛОҚА ВА ХИЗМАТРАСОНӢ

Роҳҳоиаҳамиятиҷумҳуриявӣ дошта-6 км, маҳаллӣ-29,2 км будатанҳо 12,7 км роҳмумфарш карда шудааст.

СоҳаиалоқаиҷамоатидеҳотиНиҷонӣ дар расониданихизматиалоқаибарқи, аз қабилиалоқаи телефонии байнишаҳривабайналхалки, хизматиалоқаи телеграфии иборатаст. Мардумиҷамоатинчунин аз шабақаҳоимобилии«Тселл», «Вавилон», «МЛТ», «Билаӣн» истифодамебарад. Дар худудиҷамоатидеҳотиНиҷонӣбарномаҳоителевизионииҷумҳуриявӣ аз ҷумла «Шабақаиаввал», «Сафина», «Ҷаҳонномо», «Баҳорис тон» вавилояти Сӯғдпахшмегардад.
Шумораикормандонвахизматчиенисоҳа 8 нафарбуда, муздимеҳнатимиенаионҳо 400 сомонироташкилмедиҳад. АҳолииҷамоатидеҳотиНиҷонӣшаҳриИстаравшанбо оби нӯшоки таъминнамебошад. Аҳолиасосан аз оби чашмабароиистемолмекунад. Дар худудиҷамоатзиеда аз 20 ададҳавзҳои оби мавҷудбуда ин ҳавзҳобо оби чашмапур карда мешавад. Шумораинуқтаҳоихизматрасонӣ дар ҷамоат 28 ададроташкилмедиҳад,ки аз он 5-сартарошхона, 2-мағоза, 2- осиеибарқӣ, 3-маркази савдо, 2-нуқтаи фурушимаҳсулоотҳоинафтива газе моеимавҷудмебошад.

МАОРИФ

Дар миқесиҷамоат 3 – ададмактабҳоитаҳсилотиумумимиенафаъолиятнамуда дар онҳобарои 2645 нафархонандагон 210 нафаромузгорон ба таълимутарбияфарогирифташудаанд,ки 191 нафарионҳодороимаълумотиолӣмебошанд.

ФАРҲАНГ

Дар худудиҷамоатидеҳотиНиҷонӣхонаифарҳанг, 1-адад клуб боҷоинишастаумумиаш 500 ҷой, 2-китобхона бофонди 6450 ададкитобфаъолиятмебарад. Муздимиенаимеҳнатионҳо 400 сомонироташкилмедиҳад.

ТАНДУРИСТИ

Дар ҷамоат 1 марказисаломати, 1 бунгоҳитиббӣ, 1-дорухона 1-таваллудхона, 2-санаторияи «Ҳаватаг» бааҳолииҷамоатхизматитиббӣмерасонад. Таъминотиаҳолибодухтурон (1нафар ба 10000) 5 нафар.Таъминбуданиаҳолибокормандонимиенаитибби (1 нафарба 10000) 20 нафар. Таъминотиаҳолибокатҳо (1 кат ба 10000) 40 адад. Муздимиенаикормандонисоҳа 550 сомонироташкилмедиҳад.

ВАРЗИШ

Дар худудиҷамоат 1-адад толориварзиши, 8 майдончаҳоиварзишифаъолият бурда истодааст. Ягонҳавзаишиноваривасексияҳоиварзишивуҷуднадорад. Варзишгарониунвондориҷумҳурияви е байналхалқи низ то ҳолпайдонагаштанд.

Дар худудиҷамоатшахси барӯманд ҶамоловаСабоҳатҚаҳрамонимеҳнатисосиалистӣумрбасармебаранд.

Дар ҷамоатидеҳотиНиҷонӣбароириояиҚонуниҶумҳурииТоҷикистон «Дар бораитанзимианъанаваҷашнумаросимҳо» комиссияидоимииҷамоатидеҳотиНиҷонӣтанзимианъанаваҷашнумаросимҳовакомиссияиҷаъмиятииоидитақсимотизаминҳоиназдиҳовлигиташкил карда шудааст.

БуҷетиҷамоатидеҳотиНиҷонибарои соли 2017 126631сомониваиҷроиши он дар соли 2015 106111 сомонироташкилмедиҳад.

Дар соли 2016 дар худудиҷамоатшумораиқайдиақдиникоҳ107 адад, таваллуд-270 адад, вафот-50ададбақайдгирифташудааст.

Дар соли 2017 аз ҷамоатидеҳотиНиҷони 156 нафаршаҳрвандонбамуҳоҷиротимеҳнати ба давлатҳоихориҷӣрафтанд.

Дар худудиҷамоатидеҳотиНиҷонӣ 883нафарнафақахӯронва 404 нафаргирандагони кӯмаки иҷтимоивуҷуддоранд.

Дар худудиҷамоатидеҳотиНиҷонӣ ҲХДТ, ҲКТ, ҲАТ фаъолиятмебаранд. Ба рӯзномаюмаҷаллаҳоидавлатииҶумҳурииТоҷикистонкорхонаюмуассисаҳоваистиқоматку- нандагониҷамоатидеҳотиНиҷонӣбарои соли 2017 ба миқдори 13460 сомониобунагаштанд.

Дар ҷамоат 4 масҷидипанҷвақтамутобиқиҚонуниҶумҳурииТоҷикистон «Дар бораиозодиивиҷдонваиттиҳодияҳоидинӣ» фаъолиятмебаранд.
1. Масҷидимаҳаллаи «Истиқлол» имомхатибУсмонов Э
2. Масҷидимаҳаллаи «Марказ» имомхатибҲомидов М
3. Масҷидимаҳаллаи «Дарвоза» имомхатибЗиеев А
4. Масҷидимаҳаллаи «Сой» имомхатибНеъматовР

ВакилонимаҷлисивакилонихалқиишаҳриИстаравшан Рустамов РузиқулНарзуллоевич, МухтороваМатлубамувофиқиҷадвалиҷамоатидеҳотқабуливакилонишаҳри дар рӯзҳоимуқаррар карда шуда дар давомисолвохуриивакилонбоинтихобкунандагонташкил карда шудаистоданд.

НақшаидаъватибаҳоринаватирамоҳииҷавононбасафиҚувваҳоиМусаллаҳҳамавақттаъмин карда шудаистоданд.

РиояиҚонунвасанадумеъерҳоиҳуқуқииҶумҳурииТоҷикистон дар ҷамоатзериназоратидоимимебошад.

РаисиҶамоатидеҳоти
«Ниҷони» Р.Рустамзода